IT2030

Disclaimer & Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van ons platform IT 2030. Dit platform wordt beheerd door het Benelux Marketing Team van een viertal entiteiten welke vallen onder het concern ‘’Bechtle AG’’, te weten: ARP Nederland B.V., ARP NV, Bechtle direct B.V. en Bechtle direct NV (hierna gezamenlijk te noemen: ‘’IT 2030’’).

 

Bij IT 2030 nemen wij het beschermen van jouw persoonlijke gegevens serieus. Wij verwerken jouw gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG).

 

In deze privacyverklaring informeren wij jou over het verwerken van jouw persoonsgegevens en over de aan jou toegekende rechten. Persoonsgegevens betreffen hierbij alle informatie die een identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Hiertoe behoren vooral naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar bijv. ook het IP-adres. Er is sprake van anonieme gegevens wanneer deze gegevens niet terug te voeren zijn op een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Rechten van de betrokkene

Allereerst willen wij je informeren over jouw rechten als betrokkene. Dit is vastgelegd in art. 15 – 22 EU AVG en omvat:

 

  • het recht van inzage van de betrokkene (artikel 15 EU AVG);
  • het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (artikel 17 EU AVG);
  • het recht op rectificatie (artikel 16 EU AVG);
  • het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 EU AVG);
  • het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 EU AVG);
  • het recht van bezwaar (artikel 21 EU AVG).

 

Om jouw rechten te doen gelden, gelieve contact op te nemen met privacy@it-2030.com. Hetzelfde geldt voor vragen over gegevensverwerking door IT 2030.

 

Bezwaarrecht

In verband met het bezwaarrecht graag in acht nemen dat indien wij persoonsgegevens verwerken ten behoeve van mailings, jij altijd het recht hebt om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailings.

 

Wanneer je bezwaar maakt tegen het verwerken ten behoeve van mailings, dan zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken. Bezwaar maken is kosteloos en hoeft niet in een bepaalde vorm te gebeuren. Richt je bezwaar het liefst aan privacy@it-2030.com.

 

Voor het geval dat wij jouw gegevens verwerken om legitieme doelstellingen te vervolgen, kun je altijd bezwaar maken tegen deze verwerking om bijzondere persoonlijke redenen. Dit geldt ook voor het profileren op basis van deze bepalingen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen bewijzen, die prevaleren boven jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking ter vaststelling, ter uitoefening of ter verdediging van rechtsvorderingen dient.

 

 

Categorieën persoonsgegevens / Bronnen van herkomst van persoonsgegevens

 

IT 2030 verwerkt jouw persoonsgegevens via www.it-2030.com in eerste instantie omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Jij dient bijvoorbeeld een aanvraag bij ons in via ons contactformulier, of je laat gegevens bij ons achter wanneer jij digitale informatie toegestuurd wenst te krijgen.

 

Let erop dat wij informatie voor speciale verwerkingssituaties zo nodig ook apart op een geschikte plek ter beschikking stellen, bijv. ten aanzien van het downloaden van digitale communicatie.

 

Bezoek website:

Tijdens het bezoek aan onze website brengt jouw browser de volgende soorten gegevens over, die bij ons worden opgeslagen: het IP-adres van de computer, de serveraanvragen (bijv. opgevraagde pagina’s) en het tijdstip, het type browser, de referrer-URL (dit is het adres van de website, die jij voor de onze hebt bezocht, als je via een hyperlink op onze website terecht bent gekomen).

 

De eerste drie soorten gegevens zijn technisch vereist teneinde de opgevraagde pagina’s van deze website goed weer te geven. Daarnaast kunnen wij deze gegevens zo nodig gebruiken om een veilig beheer van deze website te handhaven (bijv. het beschermen van de website tegen hacking). De referrer-URL wordt in anonieme vorm gebruikt voor advertentiestatistieken. Voor veiligheidstechnische redenen en vooral ter bescherming van onze webservers tegen aanvalspogingen worden dit soort gegevens conform art. 6 lid 1 onder f EU AVG eveneens voor bepaalde tijd opgeslagen.

 

Contactaanvraag:

Via onze website kun je verschillende aanvragen doen, bijvoorbeeld vragen stellen of opmerkingen plaatsen over ons aanbod. Afhankelijk van de aanvraag kun je contact opnemen via een telefoonnummer en/of een contactformulier. Via dit contactformulier kun je ons de vereiste contactgegevens (bijv. geslacht, voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres) en jouw bericht sturen. Deze gegevens worden gebruikt voor het contact en voor het beantwoorden/voldoen aan jouw verzoek.

 

Nieuwsbrieven:

Via onze website kun jij je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Teneinde onze nieuwsbrief aan jou te versturen, zijn wij genoodzaakt jouw geslacht, voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres te verwerken. Voor statistische doeleinden passen wij anonieme link-tracking toe.

 

Downloaden digitale informatie:

Via onze website kun jij digitale informatie downloaden. Teneinde deze informatie te downloaden, worden meestal jouw geslacht, voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd.

 

Doeleinden en rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de bepalingen van de EU AVG en alle overige geldende bepalingen inzake gegevensbescherming nageleefd. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking vloeien in het bijzonder voort uit art. 6 EU AVG.

 

Wij gebruiken jouw gegevens voor het verzenden van digitale communicatie en om jou te kunnen contacteren om op jouw contactaanvraag ter zake van ons aanbod te reageren.Wij gebruiken jouw gegevens eveneens voor het aanbieden van producten en services evenals het versterken van klantrelaties, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en mailings kan bevatten. Bijv. wanneer je je aanmeld voor onze nieuwsbrief en daarbij jouw gegevens invoert, verwerken wij jouw gegevens voor het afhandelen en leveren van de nieuwsbrief. Als je jouw gegevens achterlaat bij het downloaden van een van onze whitepapers, verwerken wij jouw gegevens om vervolgens telefonisch contact met je op te nemen en passende informatie en aanbiedingen met je te delen (lees: telemarketing). Als je jouw gegevens achterlaat zodat wij contact met je op kunnen nemen over onze producten of diensten, verwerken wij jouw gegevens voor dat doeleinde. In dergelijke gevallen is de wettelijke verwerkingsgrondslag jouw toestemming. Daarnaast kan de verwerkingsrondslag van het gerechtvaardigde belang bestaan. Stel, je maakt jouw persoonsgegevens bij ons bekend als zijnde een natuurlijke persoon die een beroep of bedrijf uitoefent, dan mogen wij als organisatie jouw gegevens gebruiken voor telefonische verkoop en zijn wij niet verplicht jouw voorafgaande toestemming te vragen, mits je op voorhand over dit gegeven duidelijk bent geïnformeerd. Zekerheidshalve merken wij op dat wij bij elk telefoongesprek de mogelijkheid bieden om verzet aan te tekenen (opt-out). Zodra je dat doet, dan zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken voor telemarketing.’’

 

Jouw gegevens komen binnen bij IT 20 30 via Oracle Eloqua. Oracle Eloqua wordt beheerd door het Benelux Marketing Team onderdeel van Bechtle AG. Het Benelux Marketing Team van Bechtle AG zal vervolgens onafhankelijk beoordelen welke entiteit contact met jou zal opnemen voor het mogelijk realiseren van een zakelijke betrekking, evenals het aanbieden van producten en services.

 

Indien jij uiteindelijk met een van de entiteiten onder het IT 20 30 platform een zakelijke betrekking realiseert, wordt verwezen naar de privacy verklaring van die betreffende entiteit. Wij verwijzen jou alvast naar deze verklaringen via onderstaande links:

 

 

Kortom, wanneer jij gegevens achterlaat zodat wij contact met jou op kunnen nemen over ons aanbod, verwerken wij jouw gegevens voor dat doeleinde. In dergelijke gevallen is de wettelijke verwerkingsgrondslag zowel jouw toestemming als de noodzaak om een overeenkomst met jou uit te voeren of voor te bereiden.

 

Verder analyseren wij jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens als bedoeld in art. 9 lid 1 AVG gebeurt alleen dan, als dit op grond van rechtsregels noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat jouw legitieme belangen bij uitsluiting van de verwerking prevaleren.

 

Leeftijd

 

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@it-2030.com. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

 

Opslagduur van de gegevens

 

Wij slaan jouw gegevens op, zolang als wij ze nodig hebben voor de betreffende verwerkingsdoelstelling. Let erop dat veel bewaartermijnen bepalen dat gegevens verder opgeslagen (moeten) worden. Dit betreft vooral verplichte commercieel-juridische en fiscaal-juridische bewaarverplichtingen (bijv. het Wetboek van Koophandel, Belastingwet, enz.).

 

Wanneer jij jouw gegevens achterlaat via onze website en dus concreet interesse hebt getoond in ons aanbod, bewaren wij jouw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt zolang over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk realiseren van een zakelijke betrekking. Jouw persoonsgegevens zullen worden verwijderd wanneer gedurende één jaar geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk vier weken daarna.

 

Hierbij komt dat wanneer wij met jou overeenkomen dat wij jouw gegevens langer voor je bewaren zodat jij deze nog kunt raadplegen, bewaren wij jouw gegevens totdat jij aangeeft dat de gegevens verwijderd moeten worden.

 

Verstrekking van gegevens aan derden / Ontvangen van gegevens van derden

 

Bij IT 2030 waarborgen wij dat alleen die personen jouw gegevens ontvangen, die deze nodig hebben voor het vervullen van mogelijke contractuele en wettelijke verplichtingen.

 

Zoals eerder aangegeven is IT 20 30 aangesloten bij het concern “Bechtle AG”. Jouw gegevens komen binnen bij IT 20 30 via Oracle Eloqua. Oracle Eloqua wordt beheerd door het Benelux Marketing team. De IBU van Bechtle AG zal vervolgens onafhankelijk beoordelen welke entiteit contact met jou opneemt voor het mogelijk realiseren van zakelijke betrekking, evenals het aanbieden van producten en services.

 

Uiteraard kunnen wij in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Dit gebeurt dan op grond van het gerechtvaardigde belang dat wij en anderen hebben dat onze website niet wordt misbruikt voor frauduleuze of anderszins onrechtmatige doeleinden.

 

In overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, en om de veiligheid en rechtmatigheid van de gegevensverwerking te waarborgen, trachten wij altijd een (verwerkers)overeenkomst af te sluiten wanneer wij persoonsgegevens verwerken ten behoeve van een ander bedrijf, of wanneer wij persoonsgegevens laten verwerken door een ander bedrijf.

 

Verstrekking van gegevens aan derde landen

 

Gegevensoverdracht naar derde landen (landen buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen dan plaats, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, of als jij ons daartoe toestemming hebt verleend, of als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst.

 

Ons platform kan jouw persoonsgegevens overdragen aan de tot het concern behorende ondernemingen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, namelijk in Zwitserland. Getracht wordt de naleving van het gegevensbeschermingsniveau te waarborgen door bindende Standaard Contractuele Clausules (ook bekend als EU Modelclausules), zakelijke regelgeving inzake gegevensbescherming, enz.

 

Veilige gegevensoverdracht

Teneinde de gegevens die bij ons zijn opgeslagen zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang van ongeoorloofde personen, maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

Zo is de verbinding tussen jouw device en onze website altijd versleuteld (met SSL/TLS/HTTPS of een vergelijkbare techniek), waarbij altijd actuele versleutelingsprotocollen worden gebruikt.

 

Daarnaast zorgen wij ervoor dat de systemen waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt, afgeschermd zijn tegen toegang en gebruik door onbevoegden, door toegangscontrole en authenticatie (zoals wachtwoorden of multifactor-authenticatie).

 

Uiteraard zorgen wij ook dat onze systemen regelmatig van (beveiligings)updates worden voorzien en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Bovendien bieden wij onze gebruikers bij het gebruik van contactformulieren een content-encryptie (versleuteling van de inhoud) aan. Het decoderen van deze gegevens kan alleen door ons worden uitgevoerd. Bovendien bestaat de mogelijkheid om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bijv. via de post).

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@it-2030.nl.

 

 

Nieuwsbrief (artikel 6 lid 1 onder a AVG)

 

Via onze website kun je je gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Wanneer jij ons daarvoor expliciete toestemming geeft, bijvoorbeeld door jouw e-mailadres voor dat doeleinde in te vullen of een check-box aan te vinken, wordt je toegevoegd aan de lijst van abonnees. Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag. De verplichte velden betreffen enkel e-mailadres en naam en die gegevens worden gebruikt voor het versturen van de gepersonaliseerde nieuwsbrief. Om technische en wettelijke redenen wordt bij het abonneren op de nieuwsbrief ook jouw IP-adres verwerkt.

 

Daarbuiten wordt jouw e-mailadres alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Je kunt je natuurlijk altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief en zodoende jouw toestemming herroepen. Verder kun je je ook altijd direct afmelden voor de nieuwsbrief via onze website.

 

Geautomatiseerde afzonderlijke beslissingen

 

Onze organisatie maakt geen gebruik van geheel geautomatiseerde verwerkingsprocessen om tot een beslissing te komen.

 

Mocht er over jou op grond van automatische besluitvorming en/of profilering een negatief besluit zijn genomen, en je bent het hier niet mee eens, dan kan je contact opnemen met privacy@it-2030.com. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

 

Websites van derden

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder wanneer je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies (artikel 6 lid 1 onder a en f AVG)

 

Onze website maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op jouw device wordt opgeslagen en/of uitgelezen. Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat uw keuzes daarbij zijn, klik hier voor ons cookiebeleid.

 

Je kunt ons bereiken via:

ARP Nederland B.V.

T.a.v. Benelux Marketing Team

Withuisveld 30

6226 NV Maastricht

 

Tel: +31 43 356 71 00

Email: privacy@it-2030.nl